Home / Konkursy / Świąteczny konkurs Tech Dice / Regulamin konkurs świątecznego 2015 Tech Dice

Regulamin konkurs świątecznego 2015 Tech Dice

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez portal Tech Dice (Konkurs).

2. Organizatorem konkursu jest portal Tech Dice (Organizator).

3. Konkurs organizowany jest w terminie od 30 listopada do 3 grudnia 2015 roku.

4. Konkurs prowadzony jest na wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).

 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu techdice.com.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3. Zarejestrowani użytkownicy portalu techdice.com mogą wziąć udział w Konkursie po zalogowaniu, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Przystępując do konkursu wyrażają oni zgodę na przetwarzanie podanych danych. Laureaci Konkursu będą wybierani wśród zarejestrowanych użytkowników. W tym celu profil musi mieć poprawnie uzupełnione: imię, nazwisko, miasto, wiek.

Pełny adres nie jest wymagany gdyż w tym celu redakcja skontaktuje się z laureatem. Na łamach portalu zostanie jedyne podane imię oraz miasto zamieszkania wygranego. Istnieje możliwość usunięcia tych danych po zakończeniu Konkursu.

4. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe i zapisanie się na newsletter Tech Dice.

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie, jako te z pierwszego podanego konta.

7. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

 

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodą w Konkursie jest:

– myszka NAtec Genesis G22, podkładki pod myszki, kody do gry Warframe, czytniki kart, licencje na oprogramowanie Bitdefender, kalendarz na rok 2016.

2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili zasady udziału w Konkursie zapisane w paragrafie II Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze osobę, która udzieliła poprawnych odpowiedzi na pytania i przyzna jej nagrody konkursowe według powyższych kryteriów.

3. O wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagrody każdy z Laureatów Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony Laureat nagrody, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie i aby otrzymać nagrodę zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

4. Nagrody zostaną przesłane do każdego z Laureatów drogą pocztową lub przesyłką kurierską. Laureat, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3. powyższa nagroda przepada i pozostaje własnością Organizatora.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przyznawania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w Konkursie.

9. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.

13. Nagrody nieodebrane pozostają w redakcji i mogą być wykorzystane w kolejnych konkursach, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

14. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy Konkursu z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych – art. 30 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10% wartości nagrody.

 

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wynikach Konkursu oraz lista nagrodzonych uczestników zostanie zamieszczona na stronie po upływie maksymalnie 30 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w punkcie 7 paragrafu III niniejszego Regulaminu.

2. Każdy z Laureatów Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu techdice.com. Lista laureatów będzie opublikowana na stronach serwisu po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.

 

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Nagrody w Konkursie nie są objęte gwarancją.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VI. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.techdice.com

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed wprowadzeniem tych zmian.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Odpowiedz:

Lub

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

*