Home / Konkursy / Konkurs wiedzy o Kaspersky Lab / Regulamin konkursu wiedzy o Kaspersky Lab

Regulamin konkursu wiedzy o Kaspersky Lab

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod przewodnictwem Kaspersky Lab (Konkurs).

2. Organizatorem konkursu jest portal Tech Dice (Organizator).

3. Partnerem Konkursu jest firma firma Kaspersky Lab Polska (Partner), która funduje nagrody dla uczestników postalu.

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 22 marca do 5 kwietnia 2014 roku.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu techdice.com.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3. Zarejestrowani użytkownicy portalu techdice.com mogą wziąć udział w Konkursie po zalogowaniu, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Przystępując do konkursu wyrażają oni zgodę na przetwarzanie podanych danych. Laureaci Konkursu będą wybierani wśród zarejestrowanych użytkowników. W tym celu profil musi mieć poprawnie uzupełnione: imię, nazwisko, miasto, wiek.

Pełny adres nie jest wymagany gdyż w tym celu redakcja skontaktuje się z laureatem. Podane dane będą ogólnodostępne na łamach portalu. Istnieje możliwość usunięcia tych danych po zakończeniu Konkursu.

4. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 5 pytań dotyczących firmy Kaspersky Lab i jej produktów. Podpowiedzi do pytań o produktach Kasperskiego mogą pojawiać się na fanpage’u Tech Dice na Facebooku.

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego konta.

7. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.


III. Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodami w Konkursie są: trzy licencje na oprogramowania Kaspersky Internet Security multi-device, każda licencja na ochronę 3 urządzeń.

2. Spośród wszystkich Uczestników konkursu, którzy spełnili zasady udziału w Konkursie zapisane w paragrafie II Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze trzech (3) użytkowników, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi i przyzna nagrody konkursowe.

3. O wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagrody każdy z Laureatów Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie

W celu otrzymania zdobytej  nagrody zwycięzcy są zobowiązani do przesłania za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoich danych adresowych nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

4. Nagrody zostaną przesłane do każdego z Laureatów poprzez e-mail. Laureat, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3. powyżej nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (w tym przypadku portalu Tech Dice). Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przyznawania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Wyłonienie Laureatów oznacza publikacje ich imienia, nazwiska oraz miasta z którego pochodzi na łamach portalu techdice.com.

8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w Konkursie.

9. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.

13. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

14. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy Konkursu z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych – art. 30 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10% wartości nagrody.

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wynikach Konkursu oraz lista nagrodzonych uczestników zostanie zamieszczona na stronie po upływie maksymalnie 30 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w punkcie 7 paragrafu III niniejszego Regulaminu.

2. Każdy z Laureatów Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach portalu techdice.com. Lista laureatów będzie opublikowana na stronach serwisu po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. Końcowym terminem będzie także 7 dni od dnia opublikowania zwycięzców Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Nagrody w Konkursie nie są objęte gwarancją i nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin ten dostępny jest na stronie https://www.techdice.com/regulamin-konkursu-kaspersky-lab

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator (Tech Dice) zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed wprowadzeniem tych zmian.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie przepisy kodeksu cywilnego.

Odpowiedz:

Lub

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

*